Κοντά στην αποκάλυψη του μυστικού του τρίτου θαλάμου - Close to uncover the secret of the third chamber Amphipolis

2014-09-22 09:06

Λίγο πριν το μεγάλο μυστικό του τρίτου θαλάμου στην Αμφίπολη

Μετά την απόφαση της ανασκαφικής ομάδας για είσοδο στον τρίτο θάλαμο από την μαρμάρινη είσοδο και όχι από την τρύπα στο διαφραγματικό τοίχο, απομακρύνθηκαν χώματα από τον τοίχο σφράγισης που βρίσκεται μπροστά από τα γλυπτά.

«Στον τρίτο χώρο πραγματοποιήθηκε γεωτρητικός δειγματοληπτικός έλεγχος, με χειροκίνητο γεωτρύπανο, σε προεπιλεγμένες θέσεις. Έτσι, εντοπίστηκε μαρμάρινο θύρωμα, ανοίγματος 0,96 μ., στο βόρειο τοίχο του» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου πολιτισμού, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και τέταρτος θάλαμος.

Με την αποκάλυψη των Καρυάτιδων, συνεχίζονται τα έργα αντιστήριξης και υποστήλωσης, καθώς οι ανασκαφείς προετοιμάζουν την είσοδό τους στον τρίτο θάλαμο του μνημείου.

Η διεπιστημονική ομάδα αποφάσισε τελικά να μην επιχειρήσει να μπει από την οπή στο άνω δυτικό μέρος του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, αλλά από την αρχαία είσοδο. Κάτι που σημαίνει ότι πριν γίνει οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αφαιρεθεί επίχωση από τον δεύτερο χώρο, θα απομακρυνθεί το πεσμένο τμήμα του υπέρθυρου και θα υποστυλωθεί το θύρωμα μεταξύ δεύτερου και τρίτου χώρου, με ξύλινα στοιχεία.

Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η αντιστήριξη στο δεύτερο χώρο, σε κατώτερη στάθμη, ώστε για να αναληφθούν οι πρόσθετες εξωτερικές ωθήσεις γαιών, μετά από την απομάκρυνση της επίχωσής του. Την ίδια ώρα, οι ανασκαφείς απομακρύνουν χώμα από το δεύτερο θάλαμο, προκειμένου να μπορέσουν να βάλουν μεγαλύτερες δοκούς αντιστήριξης και υποστήλωσης του τρίτου χώρου, ενώ θα αφαιρεθούν πρόσθετοι λίθοι από τον τοίχο σφράγισης, μπροστά από τις Καρυάτιδες, για την τοποθέτηση της μεταφορικής ταινίας απομάκρυνσης χώματος και της γερανογέφυρας μεταφοράς λίθων, από τον τρίτο θάλαμο.

Η ομάδα έκανε και μετρήσεις ως προς την περιεκτικότητα του αέρα, στο εσωτερικό του τρίτου θαλάμου και προέκυψε ότι η περιεκτικότητα σε στοιχεία οξυγόνου και μονοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα. Αυξημένη είναι μόνο η σχετική υγρασία (87%), ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21,5 – 22,70C. 
 
 
Following the decision of the excavation team to enter the third chamber of the marble entrance and not the hole in the septal wall, removed soil from sealing wall in front of the sculptures. 
 
"In the third space Drilling conducted random checks, manual drilling in the default locations. So found a marble doorway, opening 0.96 m., In the north wall, "says the features culture ministry announced, while not impossible to have a fourth chamber. 
 
With the revelation of the Caryatids, ongoing projects and shore up supports, as archaeologists prepare to enter the third chamber of the monument. 
 
The interdisciplinary team decided not to attempt to enter the hole in the upper western part of the third diaphragm wall, but from the ancient entrance. This means that before anything else should be removed from the second backfill space will remove the fallen part of the lintel and ypostylothei the doorway between the second and third place, with wooden elements. 
 
This would also strengthen the bracing in the second place, in a lower level in order to cope with additional external drum triggers, after the removal of the backfill. At the same time, the excavators remove soil from the second chamber to be able to put more shoring beams and shore up the third space, while additional stones will be removed from the wall sealing, ahead of the Caryatids on the installation of conveyor earthworks and bridge crane transfer blocks from the third chamber. 
 
The team did measurements for the content of air inside the third chamber and showed that the oxygen content elements and carbon monoxide is normal. Partly it is only the relative humidity (87%), the temperature ranges from 21,5 - 22,70C.